Notulen Algemene Ledenvergadering 2021

 1. Opening en mededelingen

  De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en omdat het aantal stemgerechtigde leden nog lager dan 43 is wordt de vergadering gesloten en om 20:15 opnieuw geopend. Met de inmiddels 16 stemgerechtigde leden starten we om 20:15 de vergadering.
  1 minuut stilte voor het overlijden van Tine Cobbenhagen.

 2. Ingekomen stukken
  Aanwezig 16 leden. Zie presentielijst.
  Afmeldingen: Miranda Olde Weghuis, Michael Olde Weghuis, Elly Teussink, Ageeth Tissing, Theo Vrijkorte, Miranda ter Laak.

  Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden waardoor de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.
   

 3. Notulen jaarvergadering 10 februari 2020
  Deze notulen zijn in te lezen op onze website en voorafgaand aan en tijdens deze vergadering zijn ze op papier ter inzage gelegd op de tafels. Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 4. Jaarverslag 2020
  ALV gehouden op 10 februari 2020 en daarnaast 10 reguliere bestuursvergaderingen en diverse ingelaste overleggen met betrekking tot COVID-19 maatregelen die werden aangekondigd en de gevolgen voor TZB.
  Ledenbestand 2020: Totaal ledenbestand is eind 2020 421 leden. Het aantal leden is met 9 leden gegroeid ten opzichte van 2019.  Van ons totale ledenbestand zijn er 61 jeugdleden. Het aantal jeugdleden is in 2020 gedaald met 12 jeugdleden.

 5. Verslag van de penningmeester
  De penningmeester geeft een toelichting op de balans van 2020:

  Vreemd jaar vanwege COVID. Maar financiele impact is vrij klein geweest.
  Waardedaling is conform de 20-jarige afschrijving van het clubgebouw.
  Vermogen is toegenomen in 2020.
  Inomsten van contributie is toegenomen.
  De inkomsten van de kantine zijn afgenomen door de COVID maatregelen.
  Schoonmaakkosten en energiekosten zijn gedaald door COVID.
   

 6. Verslag van de kascontrolecommissie
  Marieke Hofste geeft een toelichting op de bijeenkomst die Marieke en Ben Siers met de penningmeester digitaal hebben gehad op 1 februari 2021 over de kascontrole. De kascontrolecommissie, bestaande uit Marieke Hofste en Ben Siers, heeft geen tekortkomingen kunnen constateren en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer.
   

 7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Marieke Hofste zal na 2 jaar de kascontrolecommissie verlaten en zij wordt daarvoor bedankt. Ben Siers blijft in de kascontrolecommissie zitten en Hein Franke wordt de 2e persoon in de kascontrolecommissie. Leon Engelbertink wordt aangesteld als reserve.
   

 8. Af- en toetreden bestuur en commissies
  Er zijn geen wisselingen.
   

 9. Begroting volgende verenigingsjaar.
  De begroting wordt toegelicht:

  De COVID steunmaatregelen hebben we voor 2021 niet in de begroting meegenomen omdat we verwachten hier niet meer voor in aanmerking te komen.
  De inkomsten van de kantine hebben we voorzichtig ingeschat op 3000 euro.
   

 10. Voorstellen van de zijde van het bestuur

  Voorstel om de contributie dit jaar niet te verhogen en gelijk te laten blijven op:
  Senioren: 135 Euro
  Jeugd: 50 Euro
  Iedereen is het hiermee eens en het voorstel is daarbij vastgesteld.
   

 11. Toelichting vanuit de commissies
  Een aantal commissie geeft een toelichting op het jaar 2020.

  Jeugdcommissie:
  Kerngroep jeugd wordt ondersteund door ouders die incidenteel willen helpen bij de verschillende activiteiten.

  Huidig aantal jeugdleden: 61. Helaas minder aanmeldingen dan het jaar daarvoor i.v.m. Corona.

  Oliebollentoernooi januari 2020 weer een succes. Geen activiteiten geweest sinds maart. Competitie tussentijds helaas afgelast.

  Vooruitblik 2021:

  Oliebollen langs alle jeugdleden gebracht i.v.m. niet doorgaan oliebollentoernooi 2021.

  Opgave voorjaarscompetitie afgerond.

  Vrijwilligers:
  Amper activiteiten geweest, daarmee ook bijna geen inzet van vrijwilligers.

  Desondanks wel een kleinigheid uitgereikt voor Sinterklaas

  Bardienst minimaal, afwachten hoe het zich ontwikkeld in 2021

  Accommodatiecommissie:
  Geen investering gedaan in de akoestiek, mede gezien de kosten en  Corona

  Wel structureel en noodzakelijk onderhoud gepleegd aan het gebouw en banen

  Tennisstimulatie & activiteitencommissie
  Vrijwel alle activiteiten zijn in 2020 afgelast vanwege COVID-19.
  Voor 2022 zijn verschillende activiteiten al wel gepland maar doorgang en welke vorm zal afhangen van de COVID-19 beperkingen.
   

 12. Huldiging jubilarissen
  Vanwege het feit dat we de ALV via TEAMS doen worden de jubilarissen alleen genoemd. Op een later moment wanneer de COVID-19 maatregelen het toelaen zullen de aandenkens worden uitgereikt.

  Jubilarissen 25 jaar lid:

  Ans Huttenhuis

  Herman Lansink

  Peter van Rooijen

  Jubilarissen 40 jaar lid:

  Irene Beene - Benneker

  Carole Christenhusz

  Jan Kamphuis

  Truus Kip - Segerink

  Lien Koop - Uit Het Broek

  Wim Schlette

  Thea Spanjer

  Joke Steenbeeke - Spit

  Bettie Verbeek

  Theo Vrijkorte
   

 13. Vrijwilligers in het zonnetje
  Dit jaar niet gedaan.
   

 14. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden.
  Er zijn geen voorstellen ingediend.

 15. Rondvraag
  Geen vragen.

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.