Notulen Algemene Ledenvergadering 2022

 1. Opening en mededelingen
  De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en omdat het aantal stemgerechtigde leden nog lager dan 43 is wordt de vergadering gesloten en om 20:15 opnieuw geopend. Met de inmiddels 17 stemgerechtigde leden starten we om 20:15 de vergadering.
  1 minuut stilte voor het overlijden van Truus Damink en Corrie Steffens.
  Ingekomen stukken

  Aanwezig 16 leden. Zie presentielijst.
  Afmeldingen: Elly Teussink & Rudi Klieverik.
  Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden waardoor de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.
   

 2. Notulen jaarvergadering 8 februari 2021
  Deze notulen zijn in te lezen op onze website en voorafgaand aan en tijdens deze vergadering zijn ze op papier ter inzage gelegd op de tafels. Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
  Jaarverslag 2021
  -
   

 3. Verslag van de penningmeester
  De penningmeester geeft een toelichting op de balans van 2021:

  Vreemd jaar vanwege COVID. Maar financiele impact is vrij klein geweest.
  Waardedaling is conform de 20-jarige afschrijving van het clubgebouw. Afschrijving clubgebouw is inmiddels 66.000 euro.
  Vermogen is toegenomen in 2021.
  Inomsten van contributie is toegenomen.
  De inkomsten van de kantine zijn afgenomen door de COVID maatregelen.
  Sponsoring is op niveau gebleven in vergelijking met het jaar ervoor.
  Schoonmaakkosten en energiekosten zijn gedaald door COVID.
   

 4. Verslag van de kascontrolecommissie
  Marieke Hofste geeft een toelichting op de bijeenkomst die Ben Siers en Hein Franke met de penningmeester hebben gehad op 1 februari 2022 over de kascontrole. De kascontrolecommissie, bestaande uit Ben Siers en Hein Franke, heeft geen tekortkomingen kunnen constateren en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer.
   

 5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Ben Siers zal na 2 jaar de kascontrolecommissie verlaten en hij wordt daarvoor bedankt. Hein Franke blijft in de kascontrolecommissie zitten en Leon Engelbertink wordt de 2e persoon in de kascontrolecommissie. Een nader persoon moet nog worden aangesteld als reserve.
   

 6. Begroting volgende verenigingsjaar.
  De begroting wordt toegelicht:

  De COVID steunmaatregelen hebben we voor 2021 niet in de begroting meegenomen omdat we verwachten hier niet meer voor in aanmerking te komen.
  De inkomsten van de kantine hebben we voorzichtig ingeschat op 3000 euro.
   

 7. Af- en toetreden bestuur en commissies

  Tom Reuver treedt af als bestuurslid Jeugdcommissie. De taken van Tom worden waargenomen door Anneke zolang er geen nieuwe voorzitter jeugdcommissie is gevonden.
  Michael Olde Weghuis treedt af als bestuurslid accommodatiecommissie. De taken van Michael worden door Henk Teussink waargenomen zolang er geen nieuwe voorzitter accommodatiecommissie is gevonden. Michael zal nog wel het technische gedeelte van de accommodatie blijven ondersteunen.
   

 8. Commissies:
  Aftredend:
  Ageeth Tissing                       Lid jeugdcommissie            

  Toetredend:

  Leonie Geersen                    Lid jeugdcommissie

  Linda Kwast                          Lid jeugdcommissie

  Nina Damhuis                       Lid jeugdcommissie

  Diane Verwoert                    Lid activiteitencommissie

   

 9. Voorstellen van de zijde van het bestuur

  Voorstel om de contributie dit jaar niet te verhogen en gelijk te laten blijven op:
  Senioren: 135 Euro
  Jeugd: 50 Euro
  Iedereen is het hiermee eens en het voorstel is daarbij vastgesteld.
   

 10. Toelichting vanuit de commissies
  Een aantal commissie geeft een toelichting op het jaar 2021.

  Sponsorcommissie:
  Het aantal sponsoren is in 2021 constant gebleven wat heel goed nieuws is. Qua winddoeksponsoren zijn er een paar mutaties geweest maar de hekken zitten nog steeds vol met gesponsorde winddoeken.

  Jeugdcommissie:
  -

  Vrijwilligers:
  -

  Accommodatiecommissie:
  -

  Tennisstimulatie & activiteitencommissie
  -
   

 11. Huldiging jubilarissen
  Vanwege het feit dat we de ALV via TEAMS doen worden de jubilarissen alleen genoemd. Op een later moment wanneer de COVID-19 maatregelen het toelaen zullen de aandenkens worden uitgereikt.

  Jubilarissen 25 jaar lid:

  -

  Jubilarissen 40 jaar lid:

  Agnes     Kruthoff

  Theo       Olde Weghuis

  Gerdy     Oonk

  Bertus    van Urk

  Trijnie     van Urk

  Johan      Westenbroek
   

 12. Vrijwilligers in het zonnetje
  Dit jaar niet gedaan.
   

 13. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden.
  Er zijn geen voorstellen ingediend.

 14. Rondvraag

  Er wordt gevraagd of er aan de storingen in de LED verlichting wat gedaan is. Michael geeft aan dat de firma Aerolux hier bij is geweest en dat er in het armatuur met de problemen vocht is gevonden. De verwachting is dat deze vervangen gaat worden maar dat daar nog wel een flinke levertijd op zit.

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.