Uitnodiging en Agenda ALV 2024

op woensdag 17 januari 2024
5 februari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TZB plaats

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze algemene ledenvergadering die op 5 februari 2024 om 20:00 uur wordt gehouden.
Tijdens deze algemene ledenvergadering presentaart het bestuur de stand van zaken van onze vereniging. Daarnaast wordt vanuit diverse commissies een toelichting gegeven bij de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar.
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 6 februari 2023 (zie www.tvzuidberghuizen.nl)
 4. Jaarverslag 2023
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 8. Begroting verenigingsjaar 2024
  • Vaststellen contributie 2024
 9. Af- en toetreden bestuur en commissies
  • -
 10. Toelichting vanuit de commissies
  • Tennisstimulering- en Activiteitencommissie
  • Financiële & Sponsorcommissie
  • Jeugdcommissie
  • Accommodatiecommissie
 11. Jubilarissen van 2023
 12. Vrijwilligers in het zonnetje
 13. Voorstellen, ingediend door ten minste vijf leden
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

NB Als het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering vastgesteld op 5 februari 2024 op dezelfde plaats, aanvang 20:15 uur.

Wij hopen jullie allen te verwelkomen op 5 februari!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Tennisvereniging Zuid-Berghuizen

Evenement details

maandag 05 februari 2024