PARKREGLEMENT

 • Het park is uitsluitend toegankelijk voor leden, ondersteunende leden, introducés en genodigden van het bestuur van de vereniging.
 • De banen zijn het gehele jaar geopend van 8.30 uur tot 23.00 uur, behalve op zondag dan gaan de banen om 10.00 uur open. Tijdens de zomervakantie gaan de banen alle dagen open om 9.00 uur en op zondag om 10.00 uur. Bij opdooi en sneeuw op de banen is het park gesloten.
 • De leden dienen op het park hun lidmaatschapkaart bij zich te hebben en op verzoek te tonen.
 • Honden zijn op het park slechts aangeleid toegestaan en dienen geen storende factor te zijn voor de spelers/sters. Het is ten strengste verboden om zich met een hond in ons clubgebouw te bevinden.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgelopen op het park.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadigingen van eigendommen van leden c.q. bezoekers als genoemd onder punt 1.
 • Het maken van (mechanische)muziek op het park is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur en dan nog zodanig, dat spelers/-sters hier geen last van hebben op de baan. Muziek maken op de terrassen is verboden.
 • In het algemeen dient een ieder mee te werken aan een rustige sfeer op het park.
 • Veroorzakers van schade aan banen, hekwerken, gebouwen, inventaris of beplantingen worden persoonlijk aansprakelijk gesteld.
 • Voertuigen, inclusief fietsen en bromfietsen, dienen gestald te worden op de door de gemeente c.q. de vereniging aangewezen plaatsen. Geen (brom)fietsen tegen het gebouw plaatsen.
 • Toeschouwers (en kleine kinderen!) dienen achter de hekken te blijven. De banen mogen alleen betreden worden door hen die spelen, met uitzondering van personen die aangewezen zijn om de banen te onderhouden en zij die als scheidsrechter optreden.
 • Stoelen en tafels mogen niet op de banen worden geplaatst. Stoelen uit het clubgebouw mogen niet buiten worden gebruikt.
 • Ook is het ten strengste verboden glas (flessen en glazen) mee te nemen op de banen en op de banen te roken.
 • Kauwgum niet uit spuwen op de kunstgras banen, doch deponeren in de afvalbakken op het park.
 • Men dient de banen netjes achter te laten.
 • Het kantinegedeelte van het clubgebouw is niet de gehele dag geopend. De openingstijden zijn (door de week) van 19.30 uur tot maximaal 23.30 uur. Dit geldt voor de periode van 1 april tot en met 30 september. Voor de overige openingstijden dient het kantinedienst schema als leidraad. Tijdens de (zomer)vakantieperiode gelden afwijkende regels/tijden.
 • Het is verboden voor leden die geen kantinedienst hebben zich achter de bar en/of in keuken te begeven. Toegang tot deze ruimtes hebben alleen de leden die op dat moment kantinedienst hebben, leden van de kantinecommissie en bestuursleden.
 • In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Toelichting op het parkreglement

Regel 1 t/m 5, 7 en 8. Hierin wordt gesproken over het park. Onder het park wordt verstaan alles binnen de buitenste hekken; dus ook de tennisbanen, terrassen, de rijwielstalling en het clubhuis.

Regel 10. Deze behoeft enige toelichting. De (brom)fietsen kunnen bij de ingang van ons park - binnen het toegangshek - geplaatst worden, doch niet tegen het gebouw.

Regel 11. Dit is een algemeen geldende regel op ieder tennispark. Alleen zij die spelen mogen op de baan komen. U mag b.v. uw kinderen NIET meenemen op de baan om ze te laten fungeren als ballenjongen(-meisje). De groene banken, die op de banen zijn geplaatst, zijn ALLEEN bestemd voor SPELERS/STERS en dus NIET voor toeschouwers.

Regel 12. Terrasstoelen dient u op de terrassen te laten staan. Het is niet toegestaan om de stoelen die binnen staan mee naar buiten te nemen. Alleen als alle terrasstoelen in gebruik zijn en met toestemming van een bestuurslid kan van deze regel worden afgeweken. Na gebruik de stoel terug plaatsen in het clubhuis!

Regel 13. Met name scherven van kapotte glazen en flessen leveren een gevaar op voor de spelers/sters op de banen en dient te allen tijde te worden voorkomen.

Regel 14. Kauwgum gaat zich in de kunstgrasmatten hechten en is daardoor nagenoeg niet meer te verwijderen.

Regel 15. Geen deksels van ballenblikken, lege ballenblikken, plastic flessen en bekertjes e.d. op de banen achterlaten. Deze horen in de prullenbak of in uw sporttas. Note: Drinkwater voor op de baan kunt u verkrijgen uit de speciaal daarvoor aan de zijgevel van het clubhuis aangebrachte waterkraan.