Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Tennisvereniging Zuid Berghuizen 

Rechten en verplichtingen der leden. 

Artikel 1. 
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van het bestuur of diens gemachtigde. 

Artikel 2. 
De leden zijn verplicht adresveranderingen schriftelijk ten spoedigste aan de secretaris (ledenadministrateur) op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen via automatische incasso overeenkomstig de geldende betalingsregeling. 

Artikel 3. 
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en/of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Vergaderingen. 

Artikel 4. 
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter dit wenst of op verzoek van tenminste drie bestuursleden. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden hij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 

Artikel 5. 
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen voor de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. 

Artikel 6. 

  • Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door tenminste vijf senior- of ereleden. 
  • Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. 
  • Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe door hen getekende schriftelijke verklaring, vergezeld van een eveneens getekende bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering. 

Artikel 7. 
Een besluit van, of een benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 lid 9 en lid 10 van de statuten. 

Artikel 8. 
De agenda der algemene vergadering bevat behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten ieder voorstel dat tenminste zeven dagen voor verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. 

Artikel 9. 
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt

Commissies. 

Artikel 10. 
De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur éen of meerdere commissies met algemene of bijzondere opdrachten benoemen, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. 
Deze commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover het bestuur. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen éen of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

Artikel 11. 
De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor een jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats in zal nemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting gehad heeft.

Besluitvorming

Artikel 12. 
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der aanwezige stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegengestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Alleen als meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

Artikel 13. 
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Ten aanzien van het bepalen van de uitslag van een stemming wordt verwezen naar artikel 16 lid 7 van de statuten. Ten aanzien van het benoemen van ereleden wordt verwezen naar artikel 4 lid 3 van de statuten.

Bestuur. 

Artikel 14. 
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. 
Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. 
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden. 

Artikel 15. 
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door éen of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. 

Artikel 16. 
Schade aan de vereniging of een hare bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald. 

Artikel 17. 
Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c. der statuten wordt gesteld op €5.000,-.

Verplichtingen van het bestuur. 

Artikel 18. 
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: 
a. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen; 
b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; 
c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. 

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder stemgerechtigd lid, die daarom verzoekt, binnen een week inzage worden verstrekt.

Aanmeldingsformulier. 

Artikel 19. 
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient; naam, voornaam, adres, geboortejaar en datum, vermeld te worden.

Slotbepalingen. 

Artikel 20. 
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. 

Artikel 21. 
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering.