De historie van onze vereniging

Hoe is de Tennisvereniging Zuid-Berghuizen ontstaan? Hieronder een overzicht van het ontstaan en de oprichting van onze vereniging.

Vanaf de zestiger jaren kampte de voetbalvereniging Zuid-Berghuizen met een velden-tekort. Zij beschikte over twee velden en een oefenveld (de plaats waar nu de tennisbanen liggen). Later kwam daar de handbalvereniging Berghuizen bij, die ook behoefte had aan een eigen accommodatie op het nieuwe park. Zo ontstond bij de gemeente Oldenzaal het "plan Bloemen". Het voetbalcomplex zou worden omgebouwd tot een "multifunctioneel" sportpark.

De eerste tekening dateert van 10 december 1973. Op deze tekening staan vier voetbalvelden en één handbalveld opgenomen. Op 9 januari 1974 schrijft de klootschietvereniging "De Toekomst" een brief aan het college van B&W en verzoekt een klootschietbaan aan te mogen leggen en deze op te willen nemen in het "plan Bloemen". In dezelfde periode kampen de beide Oldenzaalse tennisverenigingen, Ready en Quick met een groot tekort aan banen en hebben wachtlijsten. Het plan wordt opgevat om daarom ook een aantal tennisbanen te realiseren in de wijk Zuid-Berghuizen.

De gemeente doet na uitwerking van enkele alternatieven het voorstel de tennisbanen en de handbalvelden te integreren. Op elk handbalveld zal de belijning voor een tennisbaan komen. Dit voorstel wordt uiteindelijk aangenomen. Het "plan Bloemen" zal nu bestaan uit 4 voetbalvelden, een klootschietbaan en 3 handbalvelden, waarop ook getennist kan worden. 

 De oprichting van de vereniging

De toekomstige tennisbanen worden gebruikt door tennissers zonder directe binding met de wijk Zuid-Berghuizen. Een aantal mensen uit de wijk neemt hierop het initiatief te onderzoeken om een tennisvereniging in de wijk Zuid-Berghuizen op te richten. Al snel daarna gaan er op 3 juni 1977 brieven uit naar o.a. de gemeente Oldenzaal, de KNLTB, notaris Klein Lankhorst en de wijkraad Zuid-Berghuizen. In dit schrijven stellen ze zich voor als het voorlopig bestuur van de tennisvereniging TVB (Tennis Vereniging Berghuizen) en vragen daarin o.a. de gemeente aan welke voorwaarden moet worden voldaan om erkenning te verwerven van het "recht" om voldoende accommodatie te verkrijgen in het bestemmingsplan "Bloemen".

Na enige tijd stilte rondom het "plan Bloemen" doet op 12 maart 1980 het "voorlopig bestuur" van TVB via de pers een oproep aan Berghuizenaren die mee willen werken aan de oprichting van een tennisvereniging in de wijk. Zij worden verzocht om op dinsdagavond 18 maart 1980 aanwezig zijn in de kantine van de FC Berghuizen. Die avond komen een 18-tal wijkbewoners bijeen. Het doel is te komen tot een werkgroep die de oprichting van de vereniging voorbereidt.

Binnen drie maanden is men zo ver dat er een datum voor de oprichtingsvergadering kan worden gepland. De Statuten zijn klaar en het financiële plaatje is rond. Uit gesprekken die er zijn met de gemeente blijkt dat de drie banen in eerste instantie zijn aangelegd voor de handbalvereniging en dat de tennisvereniging van twee banen gebruik kan maken.

Eind mei zijn de werkgroepen gereed met hun werkzaamheden en verschijnt er een oproep in de plaatselijke pers met de mededeling dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden als lid van de tennisvereniging Zuid-Berghuizen. Men wordt verzocht op maandagavond 2 juni 1980 in café-restaurant "De Boerskotten" aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering. Op deze avond melden zich zo'n 160 mensen aan als lid.

Op zaterdag 30 augustus 1980 worden de twee kunststofbanen dan eindelijk opengesteld voor de leden van TZB. Uitbreiding van de baancapaciteit is dan al de grootste wens is van het bestuur. Het oude ballen- c.q. materiaalhok van FC Berghuizen is door de gemeente aangepast en omgedoopt tot kleedkamer, waarbij van de douche- en toiletruimte van de handbalvereniging gebruik wordt gemaakt. Geen ideale situatie!

4 Gravelbanen

In 1982 worden meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente over de ontoereikende accomodatie. Er maken op dat moment meer dan 300 leden gebruik van 2,5 baan er er staan 80 mensen op de wachtlijst. TZB wil graag vier banen.

In maart 1985 is eindelijk de kogel door de kerk en stelt de gemeente Oldenzaal 120.000 gulden krediet ter beschikking zodat er een nieuw handbalveld en nieuwe tennisbanen kunnen worden aangelegd. De handbal krijgt tussen de velden 2 en 3 van de FC Berghuizen een asfaltbetonveld. TZB kan nu eindelijk zijn plannen verwezenlijken en nog voor de aanvang van het tennisseizoen beginnen met de realisatie van uiteindelijk vier tennisbanen.

In verband met deze beslissing wordt op 5 maart 1985 een Buitengewone ledenvergadering gehouden. Belangrijkste onderwerpen zijn de renovatie en aanleg van vier gravelbanen en een oefenkooi en ook komt de bouw van een clubhuis aan de orde.

Voor er echter met de realisatie van de aanleg van vier tennisbanen kan worden begonnen, dient eerst de bestaande kunststoftoplaag te worden vervangen voor een graveltoplaag. Men gaat, nadat besloten is om gravelbanen aan te leggen, voortvarend te werk en 10 april 1985 zijn de banen gereed en kan er voor het eerst bij TZB op vier gravelbanen worden getennist.

Het clubhuis

Er breken betere tijden aan voor onze vereniging, want op 11 juni 1985 krijgt de gemeente Oldenzaal middels een brief toestemming van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel om in het buitengebied beperkte woningbouw toe te staan. Tevens besluiten zij in dit schrijven geen bezwaar te hebben voor de bouw van een clubgebouw bij het sportcomplex aan de Schapendijk. Nu kan eindelijk het gebrek aan kleedruimten op het sportpark worden verholpen.

De FC Berghuizen koopt datzelfde jaar nog van de gemeente de twee kleedkamers, waar de handbal- en tennisvereniging een aantal jaren gebruik van hebben gemaakt. Een logische stap omdat de kleedruimtes deel uitmaken van het voetbalonderkomen. Hierdoor wordt het mogelijk om voor de handbal een eigen accommodatie "hoger op het park" te bouwen.

Het bestuur van TZB besluit daarop om vernieuwde bouwtekeningen in te dienen, waardoor het mogelijk wordt om ook kleedruimtes aan het clubgebouw toe te voegen. Op 26 augustus 1985 wordt door het college van B&W de toestemming gegeven tot de bouw van een clubhuis. Het gebouw wordt in een U-vorm gebouwd inclusief een heus terras. Het clubgebouw zal naast twee kleedkamers, toiletten en douches, een ontmoetingsruimte annex vergaderruimte krijgen. Ook wordt er een kleine berging gecreëerd.

Op 1 oktober 1985 wordt met de bouw van het clubhuis begonnen. De ruwbouw neemt aannemer Fons Luttikhuis voor zijn rekening en de overige werkzaamheden worden door de leden zelf uitgevoerd. Het clubhuis moet in het voorjaar 1986 gereed zijn. Alle mannelijke leden ontvangen een uitnodiging met het verzoek op 23 september 1985 aanwezig te zijn in café-restaurant "De Boerskotten". Daar wordt een informatieavond gehouden over de te verrichten werkzaamheden en de eventuele hulp die de leden daarbij kunnen bieden. Een enthousiast groepje leden steekt de handen uit de mouwen. Vooral de gravers (fundering), de metselaars (fundering) en de schilders (alle houten delen van clubhuis worden in de wintermaanden geschilderd in de werkplaats van Fons Luttikhuis) maken zich verdienstelijk voor de club.

Kunstgras

Het bestuur van TZB heeft als standpunt aangenomen dat er volledig gerenoveerde banen dienen te komen en het onderhoud ervan te privatiseren. De gemeente staat nu redelijk positief tegenover deze plannen, maar wil, evenals de vereniging, eerst een volledig investeringsplaatje zien om de financiële consequenties te kunnen beoordelen.

Te meer daar het onderhoud vriendelijker is en er het hele jaar getennist kan worden, wordt gedacht aan kunstgras. Het bestuur besluit in een rondschrijven aan alle leden een en ander uit te leggen en ook in ons clubblad 't Gravelke verschijnt die winter een uitgebreid artikel over het tennissen op kunstgras.

Uit de vervolggesprekken met de gemeente blijkt dat renovatie er (financieel) pas in 2003 in zit. De enige mogelijkheid om het proces te versnellen heet daarom "privatiseren". Als de leden daarmee instemmen is de gemeente bereid om 145.000 gulden bij te dragen aan de renovatie van ons park. Het resterende bedrag moet TZB "ophoesten" middels een banklening. Bij de renovatieplannen wordt uitgegaan van kunstgrasbanen in plaats van gravel.

De leden kunnen zich tijdens de Algemene ledenvergadering uitspreken voor of tegen deze plannen. Tijdens deze druk bezochte vergadering op 7 februari 2000 wordt het geheel nog eens uitgebreid door de voorzitter en andere bestuursleden uit de doeken gedaan. De voorliggende begroting voor het komend jaar is reeds gebaseerd op het gebruik van kunstgrasbanen. Tijdens de daarna gehouden stemming voor het voorgestelde plan spreken de leden zich bijna unaniem uit voor kunstgrasbanen en privatisering van de club.

En omdat reeds in de voorfase veel werk is verricht door het bestuur, kan er nagenoeg direct met de werkzaamheden worden begonnen. In twee maanden tijd worden de gravelbanen afgegraven en vervangen door kunstgras en ook worden de lichtmasten verplaatst en voorzien van meer en modernere lichtbakken. Het bestuur is er uiteindelijk toch in geslaagd een gezonde basis te creëren voor de toekomst, waar onze vereniging en de leden jaren mee vooruit kunnen!

Op 8 april 2000 vond de feestelijke (her)opening van onze banen plaats.