Notulen Algemene Ledenvergadering 2023

 1. Opening en mededelingen
  De voorzitter opent om 20:00 de vergadering en omdat het aantal stemgerechtigde leden nog lager dan 38 is wordt de vergadering gesloten en om 20:15 opnieuw geopend. Met de inmiddels 26 stemgerechtigde leden starten we om 20:15 de vergadering.
  Ingekomen stukken: Geen

   

 2. Aanwezig 26 leden. Zie presentielijst.
  Afmeldingen: Elly Teussink, Rudi Klieverik, The Vrijkorte, Tom Reuver, Nolly van Wijngeren, Mendy Franke, Rita Luttikhuis, Pauli Olde Wieverink.
  Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden waardoor de agenda ongewijzigd wordt vastgesteld.

   

   

 3. Notulen jaarvergadering 7 februari 2022
  Deze notulen zijn in te lezen op onze website en voorafgaand aan en tijdens deze vergadering zijn ze op papier ter inzage gelegd op de tafels. Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
  Jaarverslag 2022
  Zie presentatie.
  De voorzitter geeft nog een toelichting dat er net een overleg met FCB is geweest en daar zijn met name 2 belangrijke zaken besproken over het rookbeleid en IVA alcoholbeleid.
  Verslag van de penningmeester
  De penningmeester geeft een toelichting op de balans van 2022:

   

 4. Waardedaling is conform de 20-jarige afschrijving van het clubgebouw.
  Inomsten van contributie is iets afgenomen maar nagenoeg gelijk.
  Sponsoring is op niveau gebleven in vergelijking met het jaar ervoor.
  We hebben dit jaar geen COVID gerelateerde subsidie gehad.
  Schoonmaakkosten en energiekosten zijn weer wat hoger dan tijdens COVID.
  Kosten gemaakt voor aanschaf nieuwe trekker voor onderhoud banen.
  [Ben] vraag of de kosten van de trekker niet op de balans gezet had kunn en worden. De penningmeester geeft hierop aan dat dat wel overwogen is maar er geld genoeg was om dit te betalen.

   

 5. Verslag van de kascontrolecommissie
  Hein Franke geeft een toelichting op de bijeenkomst die Hein Franke en Leon Engelbertink met de penningmeester hebben gehad op 2 februari 2023 over de kascontrole. De kascontrolecommissie, bestaande uit Hein Franke en Leon Engelbertink, heeft geen tekortkomingen kunnen constateren en stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer. Dat is aangenomen.

   

 6. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
  De kascontrolecommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden. Hein Franke zal na 2 jaar de kascontrolecommissie verlaten en hij wordt daarvoor bedankt. Leon Engelbertink blijft in de kascontrolecommissie zitten en Han ter Braak wordt de 2e persoon in de kascontrolecommissie. Als reserve meldt zich Bas Siemerink aan.

   

 7. Begroting volgende verenigingsjaar.
  De begroting wordt toegelicht:
  De consumptieprijzen laten we ongemoeid ondanks de gestegen kosten. Het bier van de tap hebben we afgeschaft en voor de wijn hebben we nu gekozen voor kleine flesjes wijn die dan per stuk gekocht kunnen worden.

   

 8. Af- en toetreden bestuur en commissies
  Dennis Wolbers is in juli 2022 toegetreden in het bestuur als voorzitter van de accommodatiecommissie.
  De voorzitter Ferry Schlette neemt na 9 jaar in het bestuur afscheid. Gerard Olde Wieverink volgt hem als nieuwe voorzitter op. De ALV stemt hiermee in.

   

 9. Commissies:
  Aftredend:
  Miranda Ter LAak Bardienstcommissie
  Nina Damhuis                       Lid jeugdcommissie

  Irma Jansen                           OWTC
  Marjolein Wolbers                 OWTC    

  Toetredend:

  Diane Jonkman                     VCL
  Niek Kienhuis                        Tennisstimuleringscommissie

   

 10. Voorstellen van de zijde van het bestuur
  Voorstel om de contributie dit jaar van de senioren te verhogen en van de junioren gelijk te laten op:

  Senioren: 144 Euro
  Jeugd: 50 Euro

  Iedereen is het hier unaniem mee eens en het voorstel is daarbij vastgesteld.
   

 11. Toelichting vanuit de commissies
  Een aantal commissie geeft een toelichting op het jaar 2022.

  Sponsorcommissie:
  Het aantal sponsoren is in 2022 constant gebleven wat heel goed nieuws is.

  Jeugdcommissie:
  Wout Jansen geeft een toelichting op de jeugdactiviteiten.
  Pannenkoekentoernnoi was een succes.
  Het Oliebollentoernooi kon niet doorgaan vanwege de COVID beperkingen.
  Het werven van nieuwe jeugdleden is een aandachtspunt voor dit jaar. Het idee is om te flyeren, schooltennis en boescoolfit promoten, aanwezig zijn bij Berghuizen in Beweging.

  Accommodatiecommissie:
  Het fietsenhok wordt uitgebreid.
  De onderhoudsploeg bouwt een nieuw huisje voor het trekkertje.
  Er zijn banners opgehangen in het clubgebouw om wat meer een tennisuitstraling.
  Uitdaging voor 2023 is het vinden van een nieuwe bardienstcoordinator.

  Tennisstimulatie & activiteitencommissie
  AED avond was een succes
  Kerst- en Paasbingo zijn ook succesvol verlopen.
  Riteco OWTC loopt goed.
  Bloementoernooi wat minder deelname maar wel goed verlopen.
  Infomiddag, bokkentoernooi en thuisblijverstoernooi zijn door te weinig deelname niet door gegaan.

  Enquête:
  380 verstuurd en 59 reacties gehad. 20% is echt hoog.
  De score is 8.4.
  Onderwerpen die aan bod kwamen in de enquête
  Accommodatie
  Communicatie
  Activiteiten
  Tennislessen

   

 12. Huldiging jubilarissen

  Jubilarissen 25 jaar lid:

  Gerard Bossink
  Leon Engelbertink (Aanwezig)
  Mendy Franke
  Nolly van Wijngeeren

   

  Jubilarissen 40 jaar lid:

  Rita Luttikhuis
  Liesbeth Meijerink
  Bas Siemerink (Aanwezig)
  Sinie Westenbroek (Aanwezig)

   

 13. Vrijwilligers in het zonnetje
  Henk Asma is vrijwilliger van het jaar 2022.

   

 14. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden.
  Er zijn geen voorstellen ingediend.

   

 15. Rondvraag

  De OWTC geeft aan dat de tussenstanden van de WTC sneller op de website kunnen.
  De OWTC geeft aan dat de ballen die nu gebruikt worden te zacht zijn. Het is lastig om de juiste ballen te vinden die iedereen goed vindt.
  De vraag wordt gesteld of er weer een nieuwe instructie kan komen over de KNLTB ClubApp. [Herman Kamphuis] geeft aan dat er een nieuwe instructie wordt gemaakt en met de leden wordt gedeeld.

   

  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en een hapje.