Algemene Ledenvergadering 2020

op woensdag 08 januari 2020
Op 10 februari om 20:00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering 2020 plaats in het TZB clubgebouw.

Beste leden,

Graag nodigen wij jullie uit voor onze algemene ledenvergadering die op 10 februari 2020 om 20:00 zal worden gehouden in ons clubgebouw op sportpark ’t Venterinck. Tijdens deze algemene ledenvergadering zal het bestuur de stand van zaken van onze vereniging presenteren. Daarnaast zal vanuit diverse commissies een toelichting worden gegeven bij de activiteiten van het afgelopen jaar en het komende jaar. Aansluitend nodigen we alle leden uit voor een nieuwjaarsborrel.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 4 februari 2019 (zie www.tvzuidberghuizen.nl)
 4. Jaarverslag 2019
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 8. Begroting verenigingsjaar 2020
 9. Af-en toetreden bestuur en commissies
  • Herkiesbaar voorzitter Ferry Schlette
  • Herkiesbaar Michael Olde Weghuis
 10. Toelichting vanuit de commissies
  • Financiele commissie
  • Jeugdcommissie
  • Vrijwilligers
  • Accommodatiecommissie
  • Tennisstimuleringscommissie
 11. Huldiging jubilarissen
 12. Vrijwilligers in het zonnetje
 13. Voorstellen, ingediend door ten minste vijf leden
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting

NB Als het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering vastgesteld worden op 10 februari 2020 op dezelfde plaats, aanvang 20:15

Wij hopen jullie allen te verwelkomen op 10 februari!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tennisvereniging Zuid-Berghuizen

Evenement details

maandag 10 februari 2020